Khai báo hải quan điện tử là gì? Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Khai báo hải quan điện tử là gì? Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử

1. Khai báo điện tử là gì?

Khai báo hải quan điện tử là một trong những việc làm mà doanh nghiệp cần thực hiện khi khai báo hải quan thông quan bằng phần mềm kê khai điện tử, dữ liệu tờ khai hải quan được gửi tới cơ quan hải quan thông qua internet. Tiếp nhận, xử lý thông tin khai báo hải quan, quyết định đưa ra cấp số, trả kết quả,… tất cả đều được thực hiện thông qua phần mềm kê khai hải quan.

Khai bao hải quan điện tử giúp chúng ta có thể thực hiện khai báo hải quan tại bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần máy tính có kết nối với mạng internet, và trong 24/7 thay vì việc phải chỉ gửi trong giờ hành chính như trước kia. Đương nhiên, với những lô hàng phải kiểm tra về chứng từ giấy tờ, hoặc kiểm tra về thực tế, thì người khai vẫn cần phải làm việc với công chức hải quan vào các giờ hành chính, nhưng thời gian sẽ được rút ngắn gọn lại.

Khai bao hải quan điện tử giảm đi việc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp với hải quan, điều này sẽ có lợi cho cả doanh nghiệp và giảm thiểu thời gian, chi phí. Đồng thời có lợi cho hải quan, bởi họ sẽ giảm đi áp lực trong việc giải quyết công việc trực tiếp với quá nhiều nhân viên thủ tục của các doanh nghiệp.

2. Những loại hình khai báo hải quan điện tử

Khai báo hải quan điện tử

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với loại hình mua bán hàng hóa.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc gia công tại nước ngoài.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa, xuất khẩu.
 • Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên.
 • Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư.
 • Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
 • Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.
 • Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Xem thêm:  Fago Logistics – Chuyên cung cấp dịch vụ khai báo hải quan trọn gói, thủ tục xuất nhập khẩu

3. Lợi ích khi khai báo hải quan điện tử

+ Những doanh nghiệp không phải tới trụ sở của hải quan mà có thể đến kê khai hải quan tại bất cứ địa điểm nào có máy tính được kết nối internet và được thông quan ngay với lô hàng thuộc diện được miễn kiểm tra hồ sơ giấy tờ và miễn kiểm tra hàng hóa thực tế. Doanh nghiệp có thể khai báo hải quan với bất kỳ lúc nào thay cho việc chỉ có thể khai trong giờ hành chính như trước đây và được cơ quan hải quan tiếp nhận việc khai báo trong giờ hành chính.

+ Doanh nghiệp được sử dụng tờ khai hải quan từ hệ thống của mỗi doanh nghiệp, với chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp thay cho tờ khai giấy và những chứng từ đi kèm để nhận hàng hóa và làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường, nếu lô hàng đó thuộc vào diện được miễn giảm kiểm tra giấy tờ và kiểm tra hàng hóa.

Thủ tục khai báo hải quan điện tử

+ Doanh nghiệp thực hiện với thủ tục hải quan sẽ được ưu tiên thứ tự kiểm tra với những lô hàng cần phải kiểm tra chi tiết hoặc kiểm tra hàng hóa thực tế.

+ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan thông quan điện tử sẽ giúp cho cơ quan hải quan cung cấp thông tin đầy đủ về quá trình xử lý hồ sơ hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu. Giảm bớt thời gian, chi phí để làm thủ tục hải quan do doanh nghiệp có thể chủ động trong suốt quá trình khai báo hải quan và sắp xếp thời gian đi nhận hàng và xuất hàng.

+ Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hải quan thông quan điện tử sẽ được cơ quan hải quan hỗ trợ về đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử và tư vấn trực tiếp miễn phí cho khách hàng.

+ Doanh nghiệp được lựa chọn với từng hình thức nộp lệ phí theo từng tháng của tờ khai thay vì chỉ có thể nộp tờ khai như thủ tục khai báo hải quan truyền thống.

+ Hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công và nhập nguyên liệu sản xuất hàng hóa đơn giản hơn, thay vì việc phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ khai báo thanh khoản và các chứng từ bằng giấy thì doanh nghiệp sẽ được sử dụng hồ sơ điện tử để thanh khoản.

+ Thực hiện đầy dủ tủ tục hải quan thông quan điện tử giúp cho thông tin giữa hệ thống hải quan và doanh nghiệp luôn được quản lý đồng bộ trên máy tính, tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin.

+ Doanh nghiệp có thể đăng ký thủ tục hải quan điện tử tại bất kỳ chu cụ hải quan điện tử nào, và được chấp nhận làm thủ tục hải quan điện tử tại các chi cục hải quan khác bởi việc cần phải làm đăng ký tại từng chi cục hải quan điên tử như trước kia.

4. Trình tự thực hiện thủ tục hải quan điện tử

4.1 Đối với người khai hải quan

Bước 1: Khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ của người khai hải quan

Người khai hải quan khai tờ khai xuất khẩu tại chỗ và làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình xuất khẩu tương ứng.

Bước 2. Giao 01 tờ khai xuất khẩu tại chỗ (tờ khai hải quan điện tử in) đã hoàn thành thủ tục và hoá đơn giá trị gia tăng (liên giao khách hàng) cho doanh nghiệp nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

Bước 3. Nhận “Thông báo hủy tờ khai xuất khẩu” theo Mẫu số 18 tại Phụ lục VIII Quy định này do Chi cục Hải quan điện tử gửi qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong trường hợp quá thời hạn làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

4.2 Đối với cơ quan hải quan

Bước 1: Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Chi cục Hải quan điện tử làm thủ tục kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán theo từng loại hình tương ứng. Ngoài ra, Chi cục Hải quan điện tử thực hiện thêm:

Bước 2: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan cho tờ khai xuất khẩu tại chỗ; nếu hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không có thông tin đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ, công chức hải quan hủy tờ khai xuất khẩu tại chỗ đồng thời gửi “Thông báo hủy tờ khai xuất khẩu” theo Mẫu số 18 Phụ lục VIII Quy định này cho người khai hải quan xuất khẩu tại chỗ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

5. Hướng dẫn cách thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

5.1 Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai xuất khẩu tại chỗ

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa có chỉ định giao hàng tại Việt Nam

+ Hóa đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách hàng)

+ Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuất khẩu, trừ vận tải đơn, B/L)

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.2 Thời hạn giải quyết

– Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

– Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế hàng hóa (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm thủ tục hải quan theo quy  đinh tại điểm a và điểm b khỏan 1 Điều 16 Luật Hải quan):

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế tòan bộ hàng hóa mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

5.3 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, Tổ chức

5.4 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hải quan điện tử

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):

5.5 Các cơ quan cấp phép

– Thương nhân giám định

– Cơ quan về kiểm dịch động thực vật, thực vật, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm..

– Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Phê duyệt việc thực hiện thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

5.6 Lệ phí (nếu có)

20.000 VNĐ/tờ khai (theo Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan)

5.7 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a)

+  Tờ khai xuất khẩu tại chỗ: Mẫu tờ khai 1, Phụ lục VIII, Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

5.8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan cho tờ khai xuất khẩu tại chỗ; nếu hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không có thông tin đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ, công chức hải quan hủy tờ khai xuất khẩu tại chỗ đồng thời gửi “Thông báo hủy tờ khai xuất khẩu” theo Mẫu số 18 Phụ lục VIII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC cho người khai hải quan xuất khẩu tại chỗ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

5.9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

– Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính

– Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

– Quyết định số 52/2007/QĐ/BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

– Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

Trên đây là những thông tin chia sẻ của Fago Logistics cung cấp tới bạn với về tủ tục hải quan và những lợi ích khi khai báo hải quan điện tử. Nếu bạn còn vấn đề gì thắc mắc hay chưa rõ về thủ tục này hãy liên hệ ngay tới chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần FAGOLOGISTICS Việt Nam 

Chi Nhánh Phía Bắc: 

VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.

Chi Nhánh Phía Nam: 

VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. 

VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Website: https://dichvulogistics.vn/  

Hotline: 097.908.7491 

Google Map: https://goo.gl/maps/vT2uYYJtpdSWbENR9

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/DichvuLogistics.vn/

star star star star star

5/5 (1 Review)

Phạm Văn Hậu

Phạm Văn Hậu

Quản lý

Phạm Văn Hậu là quản lý của Fagologistics, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hải quan, và dịch vụ vận chuyển quốc tế

Hỗ Trợ

0979087491 logisticsdichvu.vn@gmail.com

9:00 sáng - 8:00 tối

Chi Nhánh Phía Nam

VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.

VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chi Nhánh Phía Bắc

VPGD P.401, Tòa N2C, Đường Hoàng Minh Giám, Thanh xuân, Hà Nội.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN CÔNG TY

Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực, dichvulogistics.vn tự tin luôn là nguồn giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Công Ty Cổ Phần FAGOLOGISTICS Việt Nam
Chi Nhánh Phía Bắc: VPGD tòa nhà 2A/51/102 Hoàng Đạo Thành, Quận Thanh xuân, Hà Nội.
Chi Nhánh Phía Nam: VPGD 1: Ấp 1, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. VPGD 2: Đường Liên Cảng Cái Mép, KP Ông Trịnh, P.Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
DMCA.com Protection Status

© 2020 dichvulogistics.vn. All Rights Reserved. Design Web and Seo by FAGO AGENCY